NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau pe scurt, „RGPD”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Site-ul web https://beperfect.ro/ aparține și este administrat de către Be Perfect by Dr. Bortolini, cu sediul în București, Strada Povernei nr.20, (Zona Piata Victoriei), înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40 /576 /2018, CUI 38708587, telefon 0767 373 328, e-mail:drbortolini@beperfect.ro

Documentul pe care tocmai î-l parcurgeți este unul dintre modurile în care noi dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală. Noi luam toate măsurile necesare pentru ca vizita dumneavoastră. pe site-ul nostru să fie plăcută și fără consecințe pe care nu le anticipați.

 • CUI DAȚI DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către BE PERFECT PLASTIC SURGERY S.R.L., cu sediul social în București, Strada Povernei nr.20, telefon 0767 373 328,  înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40 /576 /2018, CUI 38708587, reprezentată prin Bortolini Alin BogdanMedic Specialist Chirurgie Plastica si Estetica.

 • CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ SOCIETATEA ȘI ÎN CE SCOP?

Societatea prelucrează date personale și date de contact obținute  direct de la dumneavoastră online cum ar fi nume si prenumeE-mail și Telefon pentru care v-ați dat consimțământul.

 • CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PE BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Prelucram datele pe care ni le puneti la dispozitie online, pentru a putea incheia un contract cu dumneavoastra prin care ne obligam sa va prestăm serviciile noastre medicale.

 • CARE ESTE SCOPUL PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE DUMNEAVOASTRA PERSONALE?

Scopul pentru care prelucrăm datele personale este de prestare a serviciilor și informațiilor medicale pe care ni le solicitați.

 • CUI TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele dumneavoastră nu sunt transferate către alte companii, organizații din țară sau din afara țării. In cazul în care datele se vor transfera veți fi informat.

 • CARE ESTE TERMENUL PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRA?

Vom stoca datele dumneavoastra obținute online direct de la dumneavostră pentru o perioada de 5 ani.

 • CUM PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTRA?

Am implementat practici si politici dedicate prelucrării datelor personale, ne-am asigurat că datele pe care le prelucrăm sunt cele necesare, adecvate si relevante pentru scopurile din această notă și am luat măsuri de securitate privind protejarea datelor dumneavoastră.

 • CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ?

Conform legislatiei în vigoare aveți umătoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • retragerea consimtământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Operatorul verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 2. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj catre Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail:  drbortolini@beperfect.ro.

 • CE AUTORITATE ESTE COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  +40.318.059.211; +40.318.059.212